Política de privacitat

Política de privacitat i protecció de dades

1. Identificació del Responsable del tractament

Fundació Privada Oncolliga Girona amb CIF G17808098 i domicili al Cr. Illa de Fuerteventura, 10 de Girona 17007 (Girona), com a responsable d'aquesta pàgina web i de conformitat amb el que disposa el nou Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016, ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris.


2. Consentiment

Fundació Privada Oncolliga Girona obtindrà el consentiment informant al temps que recollim l’informació personal dels usuaris. Si la vostra informació personal ha de ser utilitzada o revelada per altres propòsits addicionals que no s’han previst en el moment de la recollida i que tampoc es contemplen en aquesta política, Fundació Privada Oncolliga sol·licitarà l’autorització oportuna als interessats per l’utilització de les dades personals pels nous propòsits, excepte que l’utilització de les mateixes sigui obligada per una llei que així ho expressi.

3. Finalitat del tractament

La finalitat de l’informació personal recollida a través d’aquest lloc web té com a propòsit els següents punts:

• Proporcionar un servei de suport als malalts de càncer i als seus familiars, així com respondre tot tipus de preocupacions que puguin sorgir i poder iniciar comunicacions per part dels usuaris i atendre les mateixes via telèfon o correu electrònic.
• Crear i promoure esdeveniments i serveis, així com, realitzar comunicacions a la comunitat, ja sigui a donants, socis i qualsevol tercer que participi en els esdeveniments de Fundació Privada Oncolliga Girona.
• Gestionar les inscripcions realitzades en els esdeveniments que es promouen des de Fundació Privada Oncolliga Girona.
• Promoure la participació de terceres persones com a voluntàries de La Fundació Privada Oncolliga Girona.

4. Base jurídica del tractamentFundació Privada Oncolliga Girona com a responsable de les dades que es recullen, considera que quan l’usuari accepta enviar les seves dades personals a través del formulari que conté aquesta pàgina web o bé, mitjançant correu electrònic, està autoritzant i consentint expressament el tractament i la incorporació de les seves dades a la nostra base de dades i accepta les condicions del tractament a l’objecte de la finalitat del tractament que es descriu en el punt 2 d’aquesta política de privacitat.

Fundació Privada Oncolliga Girona es reserva el dret de decidir sobre la incorporació o no de les dades personals en els seus fitxers de dades. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ens pugui ocasionar a nosaltres o a qualsevol tercer per omplir el formulari amb dades falses, inexactes, incompletes, no actualitzades, o amb dades de tercers.

5. Política de protecció de menors d’edat

Amb caràcter general, queda absolutament prohibit facilitar dades personals dels menors de 14 anys sense el consentiment dels pares o els tutors legals.

6. Destinataris i transferències internacionals

Les dades que es recullin en aquest lloc web a través del formulari corresponent no es transferiran a cap altra entitat i tampoc seran comunicades fora de la Unió Europea.

No s’entendrà transferència de dades en aquells casos que per contractació dels nostres serveis s’hagin de cedir dades a un tercer ja sigui perquè aquesta cessió estigui amparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat del tractament amb el que s’haurà firmat, prèviament, un contracte pel tractament legítim i adequat de dades personals, tanmateix com el deure de confidencialitat.

7. Altres fonts de dades personals

S’informa als usuaris i altres interessats que Fundació Privada Oncolliga Girona podrà recollir o rebre informació personal de terceres fonts com poden ser d’organitzadors, associacions, mitjans de comunicació social o terceres integracions de l’entitat, de manera que en aquests casos s’informarà als interessats, dels quals no s’ha recollit l’informació de manera directe, de quina font determinada s’han obtingut les seves dades personals dins d’un termini raonable no superior a un mes perquè el mateix ens autoritzi al tractament de les dades personals obtingudes per un tercer.

8. Inscripcions

Si l’usuari es registre per un esdeveniment organitzat per Fundació Privada Oncolliga Girona en aquest lloc web, se l’informa que es recollirà informació financera com per exemple el número de tarjeta de crèdit o dèbit, data d’expiració, així com altra informació considerada com a dades personals. A més a més, Fundació Privada Oncolliga Girona podrà instal·lar pàgines d’inscripció de l’esdeveniment per recollir virtualment qualsevol informació de l’usuari dins la connexió per la inscripció; així doncs, si l’usuari proporciona informació personal dins la connexió amb la finalitat d’inscriure’s a l’esdeveniment o similar, la mateixa informació que serà disponible per La Fundació, serà tractada d’acord amb aquesta política de privacitat.

9. Drets dels interessats

Els usuaris que ens hagin facilitat les seves dades a través de la nostra pàgina web, ja sigui per realitzar comunicacions, inscripcions o qualsevol altra funció per la qual se’ns autoritza el corresponent tractament de les dades en qüestió a càrrec de Fundació Privada Oncolliga Girona, podran dirigir-se a l’entitat, com a responsable del tractament, amb la finalitat de poder excercitar els seus drets d’accés, de rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, així com la portabilitat de les dades.

Es podran sol·licitar els oportuns formularis amb l’explicació oportuna per formular els seus drets així com per demanar que es facin efectius a través del correu electrònic fundacio@oncolligagirona.cat o bé, dirigint-se directament a Fundació Privada Oncolliga Girona Cr. Illa de Fuerteventura, 10 de Girona 17007 (Girona).

S’informa que qualsevol interessat podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

10. Xarxes socials

S’informa a l’usuari que Fundacio Privada Oncolliga Girona està present a les xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials de les pàgines oficials de Fundació Privada Oncolliga es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari.
Fundació Privada Oncolliga Girona tractarà les seves dades amb la finalitat d'administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-lo de notícies informatives i/o esdeveniments de Fundació Privada Oncolliga Girona, així com amb qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.
Tanmateix, Fundació Privada Oncolliga Girona es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

11. Mesures de Seguretat

Fundació Privada Oncolliga Girona, responsable de la base de dades, així com les persones que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les quals els hagin estat comunicades -si s'escau i en virtut de la corresponent autorització conferida per l'usuari-, estan obligades i compromeses al secret professional i a adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura que es pugui, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d'aquest Lloc Web.
Igualment, Funació Privada Oncolliga Girona es compromet a tenir implementades les mesures de seguretat que corresponguin en virtut del que està establert en el Reglament General de Protecció de Dades (EU).

12. Modificació de l’Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades.

Fundació Privada Oncolliga Girona es reserva el dret a modificar en tot moment i sense avís previ les presents condicions, termes i polítiques de privacitat per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, amb l'obligació, per part de l'usuari de consultar periòdicament aquestes condicions, termes i polítiques a fi i efecte de comprovar o assegurar-se de l'existència de canvis, prenent com a referència la data de l'última actualització.